Автори

Трудови

Кусите содржини и текстовите на трудовите можете да ги погледнете ако се најавите на системот!  Login

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

АНГЕЛОВ, Јорданчо


A2.081R

Навремено откривање на грешки кај енергетски трансформатор со редовни профилактички испитувања
Јорданчо Ангелов, Јовица Вулетиќ, Мирко Тодоровски, Ристо Ачковски


C4.106R

Примена на FACTS уреди за редна и напречна компензација на реактивна моќност во електроенергетски мрежи
Јовица Вулетиќ, Јорданчо Ангелов, Мирко Тодоровски

АНДРИЌ, Антун


C2.184R

Оптмизација на загубите на преносата мрежа од аспект на критериумот на минимални загуби на активна моќност со промена на аголот на напоните на трансформаторот 400/220 kV во TC Жерјавинец
Стипе Ќурлин, Антун Андриќ

АНЃЕЛКОСКИ, Томислав


D1.132I

Гумени компензатори на оклопени генераторски собирници
Томислав Анѓелкоски

АНЃУШЕВ, Тодор


B5.130R

Автоматска напонска регулација кај малите хидро електрани и заштита од губење на возбуда
Тодор Анѓушев, Кирил Коларов


B5.007R

Барање од заштитниот релеј од аспект на брзо одлучување за (не)исклучување во услови на заситување на струјниот трансформатор
Кирил Коларовски, Тодор Анѓушев

АНЧЕВСКИ, Павле


D1.109I

SF6 гасот - изолационен медиум за високонапонска електрична опрема
Павле Анчевски, Кире Трпчевски, Вилма Миновска

АРАПИНОСКИ, Благоја


A1.113R

Електромагнетна анализа на трифазен асинхрон мотор со двоен кафезен ротор со метод на конечни елементи во 3Д
Благоја Арапиноски, Милан Чундев, Мирка Попниколова Радевска, Весна Чешелкоска


C3.131R

Заштита на човековата околина од магнетно поле генерирано од подземни кабли
Весна Чешелкоска, Мирка Попниколова Радевска, Благоја Арапиноски

АРАПИНОСКИ, Благојче


A1.066R

Опис на електромоторните погони на транспортерите од главниот транспортен систем за јаглен од ПК „Брод-Гнеотино“ до ПК „Суводол“
Миле Тодоровски, Слободан Мирчевски, Драган Видановски, Благојче Арапиноски

АРСОВА, Елизабета


C5.091R

Регистрирање на учесници на пазар на електрична енергија и формирање на балансни групи
Елизабета Арсова, Видан Кулевски, Куштрим Рамадани, Марко Бислимоски, Наташа Вељановска


C5.082R

Пресметка на отстапувањата на договорените и остварените трансакции
Марко Бислимоски, Видан Кулевски, Елена Маркова Велинова, Наташа Вељановска, Елизабета Арсова


C5.083R

Анализа за влијанието на откупот на електричната енергија од повластените производители врз просечната продажна цена за снабдување на електрична енергија за тарифните потрошувачи во Република Македонија во 2011 година
Наташа Вељановска, Димитар Петров, Елена Маркова Велинова, Марко Бислимоски, Елизабета Арсова


C5.084R

Влијание на новата подзаконска ценовна/тарифна регулатива врз крајните цени на потрошувачите
Марко Бислимоски, Димитар Петров, Светлана Јаневска, Наташа Вељановска, Елизабета Арсова


C5.086R

Третиот пакет на законодавството за електрична енергија во Европската унија
Наташа Вељановска, Светлана Јаневска, Куштрим Рамадани, Марко Бислимоски, Елизабета Арсова

АТАНАСОВ, Тони


B5.149R

Осовременување на системите за релејна заштита на ее преносна мрежа – цели, анализа и согледувања
Зоранчо Митев, Тони Атанасов, Стефче Стефановски

АТАНАСОВСКИ, Методија


C6.010R

Транзиентна стабилност на асинхрон генератор на дистрибутивна мрежа
Методија Атанасовски, Борче Божиновски, Зоран Симоновски


B2.018R

Примена на ACCC спроводници на високонапонските надземни водови
Методија Атанасовски, Љупчо Трпезановски


C6.112R

Влијание на приклучувањето на фотоволтаична електроцентрала од 1 MWp, врз работните карактеристики на дистрибутивната мрежа
Љупчо Трпезановски, Методија Атанасовски, Крсте Мицалевски


B1.012R

Техничко-економска оправданост на замената на каблите IPO 13 со XHE 49 во СН градски дистрибутивни мрежи
Христо Трајковски, Томче Мијоски, Методија Атанасовски, Никола Ацевски

АТАНАСОСКИ, Рубин


B2.144R

Напредни спроводници за идно-ориентирани надземни водови
Лаурентиу Никулае, Рубин Атанасоски, Анета Грашеска

АЦЕВСКИ, Никола


B1.012R

Техничко-економска оправданост на замената на каблите IPO 13 со XHE 49 во СН градски дистрибутивни мрежи
Христо Трајковски, Томче Мијоски, Методија Атанасовски, Никола Ацевски

АЦЕВСКИ, Николче


B1.074R

Анализа на извезените потенцијали во заземјувачкиот систем на 6 kV мрежа во Матлаб
Николче Ацевски, Здравко Јелисковски

АЧКОВСКИ, Ристо


C6.051R

Анализа на напонските и струјните прилики при земјоспој на столбна трафостаница СН/НН напојувана од надземна мрежа преку кабелски отцеп
Ристо Ачковски, Елена Маркова Велинова


B1.118R

Пресметување на редукциониот фактор во среднонапонските кабелски мрежи
Ристо Ачковски, Мирко Тодоровски


C4.036R

Анализа на доверливоста на радијални дистрибутивни мрежи со примена на Монте Карло симулации
Петар Крстевски, Ристо Ачковски


C4.052R

Анализа на можноста за заземјување на неутралната точка на среднонапонските дистрибутивни мрежи со мал отпор
Елена Маркова Велинова, Ристо Ачковски


C4.115R

Определување на граничната должина на нисконапонски изводи од аспект на квалитетот на електричната енергија
Мирко Тодоровски, Ристо Ачковски


A2.081R

Навремено откривање на грешки кај енергетски трансформатор со редовни профилактички испитувања
Јорданчо Ангелов, Јовица Вулетиќ, Мирко Тодоровски, Ристо Ачковски

АЧКОСКА, Елена


C2.093R

Македонија во рамките на визиите за развој на преносната мрежа на ENTSO-E
Александар Пауноски, Елена Ачкоска, Евгенија Костовска


C2.090R

Динамички анализи за приклучок на ВЕЦ Богданци
Небојша Јовиќ, Милош Стојковиќ, Елизабета С. Атанасова, Климент Наумоски, Александар Пауноски, Елена Ачкоска

АЧКОСКИ, Кирил


B2.125R

Софистицирани методи за оптимизација при проектирањето на надземнитe водови
Кирил Ачкоски, Мирко Тодоровски

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

БАБИЌ, Дарко


B3.078R

Физибилити студија за замена на висока изведба на 110 kV разводна постројка со ниска градба
Дарко Бабиќ

БАТИСТИЧ, Симон


D2.058I

Автоматизација на дистрибутивна мрежа базирана на GPRS комуникација
Борис Брестовец, Синиша Секулиќ, Симон Батистич, Марко Бизјак

БЕЈТУЛАХУ, Наим


C2.170R

Изработка на модел за загуби во преносната мрежа
Реџеп Селими, Кадри Кадриу, Наим Бејтулаху, Сабри Мусиќи, Газменд Кабаши, Лес Кларк, Џејмс Тол

БЕК, Јувал


C4.105R

Анализа на веројатноста за удар на гром во тридимензионални структури
Јувал Бек, Арие Браунштајн

БИЗЈАК, Марко


D2.058I

Автоматизација на дистрибутивна мрежа базирана на GPRS комуникација
Борис Брестовец, Синиша Секулиќ, Симон Батистич, Марко Бизјак

БИСЛИМОСКИ, Марко


C5.082R

Пресметка на отстапувањата на договорените и остварените трансакции
Марко Бислимоски, Видан Кулевски, Елена Маркова Велинова, Наташа Вељановска, Елизабета Арсова


C5.084R

Влијание на новата подзаконска ценовна/тарифна регулатива врз крајните цени на потрошувачите
Марко Бислимоски, Димитар Петров, Светлана Јаневска, Наташа Вељановска, Елизабета Арсова


C5.083R

Анализа за влијанието на откупот на електричната енергија од повластените производители врз просечната продажна цена за снабдување на електрична енергија за тарифните потрошувачи во Република Македонија во 2011 година
Наташа Вељановска, Димитар Петров, Елена Маркова Велинова, Марко Бислимоски, Елизабета Арсова


C5.086R

Третиот пакет на законодавството за електрична енергија во Европската унија
Наташа Вељановска, Светлана Јаневска, Куштрим Рамадани, Марко Бислимоски, Елизабета Арсова


C5.091R

Регистрирање на учесници на пазар на електрична енергија и формирање на балансни групи
Елизабета Арсова, Видан Кулевски, Куштрим Рамадани, Марко Бислимоски, Наташа Вељановска

БИТРАК, Никола


C4.070R

Квалитет на електричната енергија во преносната мрежа на Република Македонија
Андрија Орос, Томо Мартиновиќ, Никола Битрак

БЛАЖЕВСКИ, Горан


B1.147R

Нова кабловска траса на бунарскиот систем за одводнување на подинска јагленова серија во ПК Суводол
Томе Кузмановски, Здравко Јелисковски, Горан Блажевски

БОЖИНОВСКИ, Борче


C6.010R

Транзиентна стабилност на асинхрон генератор на дистрибутивна мрежа
Методија Атанасовски, Борче Божиновски, Зоран Симоновски

БОЖИНОВСКИ, Гоце


C1.169R

Moжност за покривање на дел од сопствените енергетски потреби со изградба на мали ХЕЦ во ХС Шпиље
Гоце Божиновски, Атанас Илиев


C5.068R

Пазар на системски услуги во електроенергетскиот систем на Република Словачка
Драган Миновски, Василија Шарац, Мирослава Смиткова, Гоце Божиновски

БОЛЕН, Мат


C4.015R

Хармониска дисторзија предизвикана од интегрирањето на ветерна енергија
Снежана Чундева, Мат Болен, Каи Јанг

БОРОЗАН, Весна


C5.045R

Механизми за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија и нивна споредба
Наташа Вељановска, Весна Борозан


C5.046R

Повластени тарифи за електрична енергија од обновливи извори на енергија и влијание на нивната примена врз цената на електрична енергија за потрошувачите во Република Македонија
Наташа Вељановска, Весна Борозан


C6.123R

Современи стратегии за управување на интелигентни електроенергетски мрежи
Александра Крколева Матеска, Весна Борозан


C5.124R

Групирање на потрошувачите за комерцијално учество на пазарот на електрична енергија
Александра Крколева Матеска, Весна Борозан

БРАЈАНТ, Дејв


B2.129R

Практично искуство и придобивки кај надземните водови од примената на високотемпературни спроводници со мал провес (HTLS)
Тони Хил, Дејв Брајант

БРАУНШТАЈН, Арие


C4.105R

Анализа на веројатноста за удар на гром во тридимензионални структури
Јувал Бек, Арие Браунштајн

БРЕСТОВЕЦ, Борис


D2.057R

Автоматска мрежна реконфигурација - Аеродром Сплит (Хрватска)
Борис Брестовец, Борис Њавро, Здравко Јадриев


D2.058I

Автоматизација на дистрибутивна мрежа базирана на GPRS комуникација
Борис Брестовец, Синиша Секулиќ, Симон Батистич, Марко Бизјак

БУАЛОТИ, Рајмонда


C1.014R

Влијание на инфраструктурата на интелигентни броила на прогнозата на потрошувачката во дистрибутивниот систем на Косово
Рајмонда Буалоти, Арбен Ѓукај, Ардит Луши


C2.116R

Рехабилитација на возбудните системи за подобрување на статичката стабилност на ЕЕС
Алди Мучка, Тонин Додани, Мариела Ќемали, Рајмонда Буалоти

БУКВИЌ, Милош


A2.032R

Методологија за определување на индекс на состојба на енергетски трансформатори
Крсте Најденкоски, Горан Рафајловски, Влатко Стоилков, Михаил Дигаловски, Робе Робески, Милош Буквиќ

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ВЕЛКОВСКИ, Љупчо


C4.028R

Усогласување и смалување на потрошувачката на реактивна електрична енергија кај електролачната и казанска печка
Ѓорѓи Тошевски, Бранко Наџински, Љупчо Велковски

ВЕЉАНОВСКА, Наташа


C5.045R

Механизми за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија и нивна споредба
Наташа Вељановска, Весна Борозан


C5.046R

Повластени тарифи за електрична енергија од обновливи извори на енергија и влијание на нивната примена врз цената на електрична енергија за потрошувачите во Република Македонија
Наташа Вељановска, Весна Борозан


C5.083R

Анализа за влијанието на откупот на електричната енергија од повластените производители врз просечната продажна цена за снабдување на електрична енергија за тарифните потрошувачи во Република Македонија во 2011 година
Наташа Вељановска, Димитар Петров, Елена Маркова Велинова, Марко Бислимоски, Елизабета Арсова


C5.086R

Третиот пакет на законодавството за електрична енергија во Европската унија
Наташа Вељановска, Светлана Јаневска, Куштрим Рамадани, Марко Бислимоски, Елизабета Арсова


C5.082R

Пресметка на отстапувањата на договорените и остварените трансакции
Марко Бислимоски, Видан Кулевски, Елена Маркова Велинова, Наташа Вељановска, Елизабета Арсова


C5.084R

Влијание на новата подзаконска ценовна/тарифна регулатива врз крајните цени на потрошувачите
Марко Бислимоски, Димитар Петров, Светлана Јаневска, Наташа Вељановска, Елизабета Арсова


C5.091R

Регистрирање на учесници на пазар на електрична енергија и формирање на балансни групи
Елизабета Арсова, Видан Кулевски, Куштрим Рамадани, Марко Бислимоски, Наташа Вељановска

ВИДАНОВСКИ, Драган


A1.064R

Влијанието на енергетскиот преобразувач на параметрите на асинхрон мотор при тежок режим на работа
Драган Видановски, Слободан Мирчевски, Мирка Попниколова Радевска, Миле Тодоровски


A1.065R

Потрошувачка на електричните моќности при користење на енергетски преобразувачи за управување на асинхрони мотори од еколошки аспект
Драган Видановски, Слободан Мирчевски, Мирка Попниколова Радевска, Миле Тодоровски


A1.066R

Опис на електромоторните погони на транспортерите од главниот транспортен систем за јаглен од ПК „Брод-Гнеотино“ до ПК „Суводол“
Миле Тодоровски, Слободан Мирчевски, Драган Видановски, Благојче Арапиноски

ВИЛАРОВ, Душко


C3.162R

ТЕ-ТО Железара проширување конзум, енергетска ефикасност лете со санитарна топла вода и екологија
Душко Виларов

ВУЛЕТИЌ, Јовица


C4.106R

Примена на FACTS уреди за редна и напречна компензација на реактивна моќност во електроенергетски мрежи
Јовица Вулетиќ, Јорданчо Ангелов, Мирко Тодоровски


A2.081R

Навремено откривање на грешки кај енергетски трансформатор со редовни профилактички испитувања
Јорданчо Ангелов, Јовица Вулетиќ, Мирко Тодоровски, Ристо Ачковски

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ГАРСИЈА, Гонзало


B5.185R

Примена и оперативно искуство од IEC 61850
Хорхе Карденас, Камило Де Ариба, Алберто Лопез Де Винаспре, Гонзало Гарсија, Хорхе Секо

ГЕОРГИЕВА, Верка


C3.063R

Tермодинамички систем со топлински уред, кој користи обновливи извори на енергија
Никола Петковски, Верка Георгиева

ГИНОВСКА, Маргарита


D1.042R

Одредување концентрација на токсични елементи кај електротехнички продукти со примена на секундарна емисија на X-зраци
Живко Коколански, Владимир Димчев, Христина Спасевска, Маргарита Гиновска

ГЛАМОЧАНИН, Властимир


C1.035R

Мулти агентно оперативно планирање на електроенергетски системи со дистрибуирано производство на електрична енергија
Енис Дрндар, Властимир Гламочанин


C1.152R

Имплементирање на методологијата на спојување на пазарот во моделот на тргување на пазарот на електрична енергија во Југоисточна европа
Тања Нелкоска, Властимир Гламочанин

ГОЛУБ, Борис


C2.102R

Информациски систем за управување со системски услуги
Борис Голуб, Алдис Черницки Мијиќ, Иван Фуќек


C2.103R

Информациски систем за управување со преносен капацитет
Борис Голуб, Алдис Черницки Мијиќ

ГРАШЕСКА, Анета


B2.144R

Напредни спроводници за идно-ориентирани надземни водови
Лаурентиу Никулае, Рубин Атанасоски, Анета Грашеска

ГРЧЕВ, Леонид


C4.127R

Практичен модел за претставување струја на краткотрајни удари при атмосферските празнења
Драгослав Рајичиќ, Леонид Грчев


C3.156R

Проценка на професионална изложеност на електрично и магнетно поле во 400/110 kV трафостаница
Благоја Марковски, Ристе Стојанов, Леонид Грчев, Марија Кацарска, Робе Робевски

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ДАБЕСКИ, Миле


B3.079R

Високонапонски разводни уреди и разводни простројки. Префабрикувани трафостаници за висок напон/низок напон (Европски стандард EN 62271-202)
Миле Дабески, Оливер Мирчевски


B2.094I

Модернизација на дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија. Поставување на далечински управувани прекинувачи за надворешна монтажа со можност за автоматско повторно вклучување - RECLOSER
Миле Дабески, Оливер Мирчевски

ДЕ АРИБА, Камило


B5.185R

Примена и оперативно искуство од IEC 61850
Хорхе Карденас, Камило Де Ариба, Алберто Лопез Де Винаспре, Гонзало Гарсија, Хорхе Секо

ДЕ ВИНАСПРЕ, Алберто Лопез


B5.185R

Примена и оперативно искуство од IEC 61850
Хорхе Карденас, Камило Де Ариба, Алберто Лопез Де Винаспре, Гонзало Гарсија, Хорхе Секо

ДИГАЛОВСКИ, Михаил


A2.133R

Оптимално проектиран трансформатор со намалени загуби
Михаил Дигаловски, Лидија Петковска


A2.136R

Избор на енергетски трансформатор за метална компактна трафостаница
Михаил Дигаловски, Крсте Најденкоски, Тане Петров


A1.134R

Еквивалентни шеми за векторска анализа на асинхрони мотори
Горан Рафајловски, Крсте Најденкоски, Михаил Дигаловски


A2.135R

Подобрување на карактеристиките на испитна станица за тестирање на енергетски трансформатори
Љубомир Николоски, Крсте Најденкоски, Михаил Дигаловски, Зоран Трипуноски


A2.032R

Методологија за определување на индекс на состојба на енергетски трансформатори
Крсте Најденкоски, Горан Рафајловски, Влатко Стоилков, Михаил Дигаловски, Робе Робески, Милош Буквиќ

ДИГАЛОСКИ, Михаил


C4.138R

Следење на квалитетот на електричната енергија и анализа на одбироци со примена на теоријата на Кохран и стандардот ЕН50160
Горан Рафајловски, Крсте Најденкоски, Михаил Дигалоски, Љубомир Николоски, Херберт Хаидфогел

ДИМЧЕВ, Владимир


D1.042R

Одредување концентрација на токсични елементи кај електротехнички продукти со примена на секундарна емисија на X-зраци
Живко Коколански, Владимир Димчев, Христина Спасевска, Маргарита Гиновска

ДОДАНИ, Тонин


C2.116R

Рехабилитација на возбудните системи за подобрување на статичката стабилност на ЕЕС
Алди Мучка, Тонин Додани, Мариела Ќемали, Рајмонда Буалоти

ДОНЕСКИ, Јовче


A2.122R

Дистрибутивни трансформатори - ејономски преглед на загубите
Јовче Донески, Крсте Најденкоски

ДРНДАР, Енис


C1.035R

Мулти агентно оперативно планирање на електроенергетски системи со дистрибуирано производство на електрична енергија
Енис Дрндар, Властимир Гламочанин

ДУКОВСКИ, Бобан


C2.043R

Дневен режим на работа на хидроенергетскиот систем на река Треска
Антон Чаушевски, Софија Николова-Поцева, Бобан Дуковски

ДУРАКОВИЌ, Ивана


C2.022R

Влијанието на амбиенталната температура врз напоните и работата на хрватскиот електроенергетски систем
Нико Мандиќ, Ивана Дураковиќ, Ненад Јовановски

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ЃУКАЈ, Арбен


C1.014R

Влијание на инфраструктурата на интелигентни броила на прогнозата на потрошувачката во дистрибутивниот систем на Косово
Рајмонда Буалоти, Арбен Ѓукај, Ардит Луши

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ЗАВАЛАНИ, Орион


A1.146R

Подобрување на ефикасноста кај електрични машини и погони
Аида Спахиу, Орион Завалани, Линдита Џамо

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ИБРАХИМИ, Албан


C1.037R

Студија за примена на фотонапонски системи како алтернативни системи за напојување на станици на мобилната телефонија во Албанија
Албан Ибрахими, Нако Хобдари, Мариалис Чело

ИВАНОВ, Ристе


B4.101R

Системи за напојување на електромагнети на десет тонска мостна дигалка
Ристе Иванов, Гога Цветковски

ИЛИЕВ, Атанас


C4.120R

Експертска анализа на опремата во фазата „трансфер“ на малите хидроцентрали во РОТ проектот
Вангел Фуштиќ, Атанас Илиев, Крсте Најденковски, Невенка Китева Роглева, Валентино Стојковски, Константин Цветанов, Оливер Стојчевски


C1.169R

Moжност за покривање на дел од сопствените енергетски потреби со изградба на мали ХЕЦ во ХС Шпиље
Гоце Божиновски, Атанас Илиев

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ЈАДРИЕВ, Здравко


D2.057R

Автоматска мрежна реконфигурација - Аеродром Сплит (Хрватска)
Борис Брестовец, Борис Њавро, Здравко Јадриев

ЈАНГ, Каи


C4.015R

Хармониска дисторзија предизвикана од интегрирањето на ветерна енергија
Снежана Чундева, Мат Болен, Каи Јанг

ЈАНЕВСКА, Светлана


C5.086R

Третиот пакет на законодавството за електрична енергија во Европската унија
Наташа Вељановска, Светлана Јаневска, Куштрим Рамадани, Марко Бислимоски, Елизабета Арсова


C5.084R

Влијание на новата подзаконска ценовна/тарифна регулатива врз крајните цени на потрошувачите
Марко Бислимоски, Димитар Петров, Светлана Јаневска, Наташа Вељановска, Елизабета Арсова

ЈАНЕВСКИ, Стефко


B4.088R

Имплементација на нов систем за непрекинато напојување во МЕПСО
Зоран Митиќ, Биљана Каева-Котевска, Стефко Јаневски

ЈЕЛИСКОВСКИ, Здравко


B1.074R

Анализа на извезените потенцијали во заземјувачкиот систем на 6 kV мрежа во Матлаб
Николче Ацевски, Здравко Јелисковски


B1.147R

Нова кабловска траса на бунарскиот систем за одводнување на подинска јагленова серија во ПК Суводол
Томе Кузмановски, Здравко Јелисковски, Горан Блажевски

ЈОВАНОВСКА, Грозданка


D1.108R

Материјали отстранети од погон – управување и ракување со нив
Грозданка Јовановска, Вилма Миновска

ЈОВАНОВСКА, Драгана


C2.034R

Работа и влијание на новиот регулационен трансформатор во ТС Дивача
Нико Мандиќ, Драгана Јовановска


C2.033R

Влијание на ветерните електрични централи врз работата на ЕЕС
Нико Мандиќ, Ана Хорват, Драгана Јовановска

ЈОВАНОВСКИ, Ненад


C5.121I

Улогата на БОС-от во функционирањето на пазарот на електрична енергија во Република Македонија
Никола Панговски, Ненад Јовановски


C2.022R

Влијанието на амбиенталната температура врз напоните и работата на хрватскиот електроенергетски систем
Нико Мандиќ, Ивана Дураковиќ, Ненад Јовановски

ЈОВИЌ, Небојша


C2.090R

Динамички анализи за приклучок на ВЕЦ Богданци
Небојша Јовиќ, Милош Стојковиќ, Елизабета С. Атанасова, Климент Наумоски, Александар Пауноски, Елена Ачкоска

ЈОНЧЕВСКИ, Миле


C6.183R

Динамички режим на работа на ветерна фарма
Миле Јончевски, Миле Спировски, Благоја Стеваноски

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

КАБАШИ, Газменд


C2.170R

Изработка на модел за загуби во преносната мрежа
Реџеп Селими, Кадри Кадриу, Наим Бејтулаху, Сабри Мусиќи, Газменд Кабаши, Лес Кларк, Џејмс Тол

КАДРИУ, Кадри


C2.170R

Изработка на модел за загуби во преносната мрежа
Реџеп Селими, Кадри Кадриу, Наим Бејтулаху, Сабри Мусиќи, Газменд Кабаши, Лес Кларк, Џејмс Тол

КАЕВА-КОТЕВСКА, Биљана


B4.088R

Имплементација на нов систем за непрекинато напојување во МЕПСО
Зоран Митиќ, Биљана Каева-Котевска, Стефко Јаневски

КАРАЏИНОВ, Љупчо


B4.160R

Методи за директно дигитално фазно управување на резонантни енергетски конвертори
Љупчо Караџинов, Гоце Стефанов

КАРДЕНАС, Хорхе


B5.185R

Примена и оперативно искуство од IEC 61850
Хорхе Карденас, Камило Де Ариба, Алберто Лопез Де Винаспре, Гонзало Гарсија, Хорхе Секо

КАЦАРСКА, Марија


C3.156R

Проценка на професионална изложеност на електрично и магнетно поле во 400/110 kV трафостаница
Благоја Марковски, Ристе Стојанов, Леонид Грчев, Марија Кацарска, Робе Робевски

КЕЛЕМЕН, Фрањо


A2.100R

Анализа на привидната моќност во празен од и фреквентен спектар на струјата на магнетизирање за различни јадра
Леонардо Штрац, Фрањо Келемен

КИРОВ, Андон


C6.011R

Примена на методот на фази распределеба на текови на моќности при анализа на слабо-поврзани дистрибутивни мрежи
Андон Киров, Рубин Талески

КИТЕВА РОГЛЕВА, Невенка


A3.139R

Примена на менаџмент на ризик за донесување на одлуки во енергетски компании
Невенка Китева Роглева, Ева Шуклева, Вангел Фуштиќ


C4.120R

Експертска анализа на опремата во фазата „трансфер“ на малите хидроцентрали во РОТ проектот
Вангел Фуштиќ, Атанас Илиев, Крсте Најденковски, Невенка Китева Роглева, Валентино Стојковски, Константин Цветанов, Оливер Стојчевски

КЛАРК, Лес


C2.170R

Изработка на модел за загуби во преносната мрежа
Реџеп Селими, Кадри Кадриу, Наим Бејтулаху, Сабри Мусиќи, Газменд Кабаши, Лес Кларк, Џејмс Тол

КОКОЛАНСКИ, Живко


D1.042R

Одредување концентрација на токсични елементи кај електротехнички продукти со примена на секундарна емисија на X-зраци
Живко Коколански, Владимир Димчев, Христина Спасевска, Маргарита Гиновска

КОЛАРОВ, Кирил


B5.130R

Автоматска напонска регулација кај малите хидро електрани и заштита од губење на возбуда
Тодор Анѓушев, Кирил Коларов

КОЛАРОВСКИ, Кирил


B5.007R

Барање од заштитниот релеј од аспект на брзо одлучување за (не)исклучување во услови на заситување на струјниот трансформатор
Кирил Коларовски, Тодор Анѓушев

КОНЛОН, Мајкл


C1.163R

Алатка за обука за интелигентни енергетски мрежи со оглед на идните предизвици во контролните центри на ДСО
Дитер Мец, Мајкл Конлон, Дарлус Франс Менгапче

КОСТОВСКА, Евгенија


C6.055R

Aнализа за техничко и економско влијание од аспект на подобрување на квалитетот на ЕЕ со помош на обновлив извор во руралните делови на Република Македонија
Игор Стојановски, Евгенија Костовска


C2.095R

Веројатносна анализа на доверливост на ЕЕС
Александар Пауноски, Евгенија Костовска, Климент Наумоски


C2.093R

Македонија во рамките на визиите за развој на преносната мрежа на ENTSO-E
Александар Пауноски, Елена Ачкоска, Евгенија Костовска

КРКОЛЕВА МАТЕСКА, Александра


C6.123R

Современи стратегии за управување на интелигентни електроенергетски мрежи
Александра Крколева Матеска, Весна Борозан


C5.124R

Групирање на потрошувачите за комерцијално учество на пазарот на електрична енергија
Александра Крколева Матеска, Весна Борозан


C2.097R

Постапка за формирање на прогнозирани модели на интерконектирани електроенергетски системи за проценка на задушувања
Петар Крстевски, Александра Крколева Матеска, Рубин Талески, Климент Наумоски, Александар Пауноски

КРСТЕВСКИ, Петар


C4.036R

Анализа на доверливоста на радијални дистрибутивни мрежи со примена на Монте Карло симулации
Петар Крстевски, Ристо Ачковски


C4.096R

Моделирање на интерконектирани електроенергетски системи за анализи на текови на моќност
Петар Крстевски, Рубин Талески


C2.097R

Постапка за формирање на прогнозирани модели на интерконектирани електроенергетски системи за проценка на задушувања
Петар Крстевски, Александра Крколева Матеска, Рубин Талески, Климент Наумоски, Александар Пауноски

КУЗМАНОВСКИ, Томе


B1.147R

Нова кабловска траса на бунарскиот систем за одводнување на подинска јагленова серија во ПК Суводол
Томе Кузмановски, Здравко Јелисковски, Горан Блажевски

КУЛЕВСКИ, Видан


C5.082R

Пресметка на отстапувањата на договорените и остварените трансакции
Марко Бислимоски, Видан Кулевски, Елена Маркова Велинова, Наташа Вељановска, Елизабета Арсова


C5.091R

Регистрирање на учесници на пазар на електрична енергија и формирање на балансни групи
Елизабета Арсова, Видан Кулевски, Куштрим Рамадани, Марко Бислимоски, Наташа Вељановска

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ЛАЗАРОВ, Дарко


C1.099R

Анализа на енергетскиот сектор на Република Македонија
Марија Смокварска, Дарко Лазаров

ЛАСКОВ, Александар


C4.111R

Анализа на комутационите пренапони кај високонапонските надземни долги водови
Александар Ласков, Мирко Тодоровски

ЛЕЦИ, Горан


B5.168R

Координирана напонска регулација на енергетските трансформатори
Горан Леци, Антон Петровски, Сашо Маленко, Константин Шимиќ, Вангел Фуштиќ

ЛУШИ, Ардит


C1.014R

Влијание на инфраструктурата на интелигентни броила на прогнозата на потрошувачката во дистрибутивниот систем на Косово
Рајмонда Буалоти, Арбен Ѓукај, Ардит Луши

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

МАЛЕНКО, Сашо


B5.168R

Координирана напонска регулација на енергетските трансформатори
Горан Леци, Антон Петровски, Сашо Маленко, Константин Шимиќ, Вангел Фуштиќ

МАНДИЌ, Нико


C2.020R

Анализа на причините за појава на високи напони во хрватскиот ЕЕС за време на празници
Нико Мандиќ, Никола Панговски


C2.022R

Влијанието на амбиенталната температура врз напоните и работата на хрватскиот електроенергетски систем
Нико Мандиќ, Ивана Дураковиќ, Ненад Јовановски


C2.033R

Влијание на ветерните електрични централи врз работата на ЕЕС
Нико Мандиќ, Ана Хорват, Драгана Јовановска


C2.034R

Работа и влијание на новиот регулационен трансформатор во ТС Дивача
Нико Мандиќ, Драгана Јовановска

МАРКОВА ВЕЛИНОВА, Елена


C4.052R

Анализа на можноста за заземјување на неутралната точка на среднонапонските дистрибутивни мрежи со мал отпор
Елена Маркова Велинова, Ристо Ачковски


C6.051R

Анализа на напонските и струјните прилики при земјоспој на столбна трафостаница СН/НН напојувана од надземна мрежа преку кабелски отцеп
Ристо Ачковски, Елена Маркова Велинова


C5.082R

Пресметка на отстапувањата на договорените и остварените трансакции
Марко Бислимоски, Видан Кулевски, Елена Маркова Велинова, Наташа Вељановска, Елизабета Арсова


C5.083R

Анализа за влијанието на откупот на електричната енергија од повластените производители врз просечната продажна цена за снабдување на електрична енергија за тарифните потрошувачи во Република Македонија во 2011 година
Наташа Вељановска, Димитар Петров, Елена Маркова Велинова, Марко Бислимоски, Елизабета Арсова

МАРКОВСКИ, Благоја


C3.156R

Проценка на професионална изложеност на електрично и магнетно поле во 400/110 kV трафостаница
Благоја Марковски, Ристе Стојанов, Леонид Грчев, Марија Кацарска, Робе Робевски

МАРТИНИЌ, Анте


D2.054I

Користење на IEC61850 за комуникација со SCADA системи на контролни центри
Стјепан Сучиќ, Анте Мартиниќ, Јурај Хавелка

МАРТИНОВИЌ, Томо


C4.070R

Квалитет на електричната енергија во преносната мрежа на Република Македонија
Андрија Орос, Томо Мартиновиќ, Никола Битрак

МЕНГАПЧЕ, Дарлус Франс


C1.163R

Алатка за обука за интелигентни енергетски мрежи со оглед на идните предизвици во контролните центри на ДСО
Дитер Мец, Мајкл Конлон, Дарлус Франс Менгапче

МЕЦ, Дитер


C1.163R

Алатка за обука за интелигентни енергетски мрежи со оглед на идните предизвици во контролните центри на ДСО
Дитер Мец, Мајкл Конлон, Дарлус Франс Менгапче

МИЈОСКИ, Томче


B1.012R

Техничко-економска оправданост на замената на каблите IPO 13 со XHE 49 во СН градски дистрибутивни мрежи
Христо Трајковски, Томче Мијоски, Методија Атанасовски, Никола Ацевски

МИНОВСКА, Вилма


D1.108R

Материјали отстранети од погон – управување и ракување со нив
Грозданка Јовановска, Вилма Миновска


D1.109I

SF6 гасот - изолационен медиум за високонапонска електрична опрема
Павле Анчевски, Кире Трпчевски, Вилма Миновска

МИНОВСКИ, Драган


C5.068R

Пазар на системски услуги во електроенергетскиот систем на Република Словачка
Драган Миновски, Василија Шарац, Мирослава Смиткова, Гоце Божиновски

МИРЧЕВСКИ, Оливер


B3.079R

Високонапонски разводни уреди и разводни простројки. Префабрикувани трафостаници за висок напон/низок напон (Европски стандард EN 62271-202)
Миле Дабески, Оливер Мирчевски


B2.094I

Модернизација на дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија. Поставување на далечински управувани прекинувачи за надворешна монтажа со можност за автоматско повторно вклучување - RECLOSER
Миле Дабески, Оливер Мирчевски

МИРЧЕВСКИ, Слободан


A1.137I

Актуелни состојби во SC A1 CIGRE и СТК А1 МАКО СИГРЕ
Слободан Мирчевски


A1.064R

Влијанието на енергетскиот преобразувач на параметрите на асинхрон мотор при тежок режим на работа
Драган Видановски, Слободан Мирчевски, Мирка Попниколова Радевска, Миле Тодоровски


A1.065R

Потрошувачка на електричните моќности при користење на енергетски преобразувачи за управување на асинхрони мотори од еколошки аспект
Драган Видановски, Слободан Мирчевски, Мирка Попниколова Радевска, Миле Тодоровски


A1.066R

Опис на електромоторните погони на транспортерите од главниот транспортен систем за јаглен од ПК „Брод-Гнеотино“ до ПК „Суводол“
Миле Тодоровски, Слободан Мирчевски, Драган Видановски, Благојче Арапиноски

МИТЕВ, Зоранчо


B5.149R

Осовременување на системите за релејна заштита на ее преносна мрежа – цели, анализа и согледувања
Зоранчо Митев, Тони Атанасов, Стефче Стефановски

МИТИЌ, Зоран


B4.088R

Имплементација на нов систем за непрекинато напојување во МЕПСО
Зоран Митиќ, Биљана Каева-Котевска, Стефко Јаневски

МИХАЈЛОСКИ, Гоце


C2.145I

Можни варијанти за враќање на електроенергетскиот систем после тотален распад со топ довн метода
Гоце Михајлоски, Никола Симитчиев, Ристе Мицевски

МИЦАЛЕВСКИ, Крсте


C6.112R

Влијание на приклучувањето на фотоволтаична електроцентрала од 1 MWp, врз работните карактеристики на дистрибутивната мрежа
Љупчо Трпезановски, Методија Атанасовски, Крсте Мицалевски

МИЦЕВСКИ, Ристе


C2.145I

Можни варијанти за враќање на електроенергетскиот систем после тотален распад со топ довн метода
Гоце Михајлоски, Никола Симитчиев, Ристе Мицевски

МОЈСОСКА, Наташа


A1.047R

Проценка на животниот век на изолационите системи
Наташа Мојсоска, Тони Паспаловски


A1.040R

Топлинско испитување на турбогенератор тип ТВВ-200-2А
Тони Паспаловски, Наташа Мојсоска

МУСИЌИ, Сабри


C2.170R

Изработка на модел за загуби во преносната мрежа
Реџеп Селими, Кадри Кадриу, Наим Бејтулаху, Сабри Мусиќи, Газменд Кабаши, Лес Кларк, Џејмс Тол

МУЧКА, Алди


C2.116R

Рехабилитација на возбудните системи за подобрување на статичката стабилност на ЕЕС
Алди Мучка, Тонин Додани, Мариела Ќемали, Рајмонда Буалоти

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

НАЈДЕНКОВСКИ, Крсте


C4.120R

Експертска анализа на опремата во фазата „трансфер“ на малите хидроцентрали во РОТ проектот
Вангел Фуштиќ, Атанас Илиев, Крсте Најденковски, Невенка Китева Роглева, Валентино Стојковски, Константин Цветанов, Оливер Стојчевски

НАЈДЕНКОСКИ, Крсте


A2.032R

Методологија за определување на индекс на состојба на енергетски трансформатори
Крсте Најденкоски, Горан Рафајловски, Влатко Стоилков, Михаил Дигаловски, Робе Робески, Милош Буквиќ


A1.117R

Определување на загубите на моќност и ефикасноста на генераторот број 1 во ХЕЦ Света Петка
Крсте Најденкоски, Вангел Фуштиќ


D1.041R

Преглед на недеструктивните методи за оценка на состојбата на енергетските трансформатори
Љубомир Николоски, Крсте Најденкоски


A2.122R

Дистрибутивни трансформатори - ејономски преглед на загубите
Јовче Донески, Крсте Најденкоски


A1.134R

Еквивалентни шеми за векторска анализа на асинхрони мотори
Горан Рафајловски, Крсте Најденкоски, Михаил Дигаловски


A2.135R

Подобрување на карактеристиките на испитна станица за тестирање на енергетски трансформатори
Љубомир Николоски, Крсте Најденкоски, Михаил Дигаловски, Зоран Трипуноски


A2.136R

Избор на енергетски трансформатор за метална компактна трафостаница
Михаил Дигаловски, Крсте Најденкоски, Тане Петров


C4.138R

Следење на квалитетот на електричната енергија и анализа на одбироци со примена на теоријата на Кохран и стандардот ЕН50160
Горан Рафајловски, Крсте Најденкоски, Михаил Дигалоски, Љубомир Николоски, Херберт Хаидфогел

НАСТЕВ, Атанас


C5.059R

Имплементацијата на методологијата за формирање баланси групи и часовно балансирање дел од процесот на либерализација на пазарот на електрична енергија на Македонија
Атанас Настев, Тања Нелкоска

НАУМОСКИ, Климент


C2.077R

Анализа на придобивки и трошоци од нови проекти
Климент Наумоски, Елизабета Силјановска-Атанасова, Александар Пауноски


C2.095R

Веројатносна анализа на доверливост на ЕЕС
Александар Пауноски, Евгенија Костовска, Климент Наумоски


C2.090R

Динамички анализи за приклучок на ВЕЦ Богданци
Небојша Јовиќ, Милош Стојковиќ, Елизабета С. Атанасова, Климент Наумоски, Александар Пауноски, Елена Ачкоска


C2.097R

Постапка за формирање на прогнозирани модели на интерконектирани електроенергетски системи за проценка на задушувања
Петар Крстевски, Александра Крколева Матеска, Рубин Талески, Климент Наумоски, Александар Пауноски

НАЏИНСКИ, Бранко


C4.027R

Преодни процеси при вклучување на кондензаторските батерии кај електролачната печка
Бранко Наџински, Илија Хаџидаовски


C4.029R

Ограничување на ударната струја при вклучување на кондензаторски батерии
Бранко Наџински


C4.028R

Усогласување и смалување на потрошувачката на реактивна електрична енергија кај електролачната и казанска печка
Ѓорѓи Тошевски, Бранко Наџински, Љупчо Велковски

НЕЛКОСКА, Тања


C1.152R

Имплементирање на методологијата на спојување на пазарот во моделот на тргување на пазарот на електрична енергија во Југоисточна европа
Тања Нелкоска, Властимир Гламочанин


C5.059R

Имплементацијата на методологијата за формирање баланси групи и часовно балансирање дел од процесот на либерализација на пазарот на електрична енергија на Македонија
Атанас Настев, Тања Нелкоска

НИКОЛОВ, Игор


D1.140R

Развој на хибридна концентрирачка сончева термоелектрана во ТЕ Битола
Сашо Цветковски, Влатко Чингоски, Игор Николов


D1.141R

Хибридна концетрирачка сончева термоелектрана во ТЕ Битола - Анализа на трошоци и придобивки
Сашо Цветковски, Влатко Чингоски, Игор Николов

НИКОЛОВА-ПОЦЕВА, Софија


C2.050R

Оптимална работа на производни капацитети во сложен ЕЕС
Софија Николова-Поцева, Антон Чаушевски, Вангел Фуштиќ


C2.043R

Дневен режим на работа на хидроенергетскиот систем на река Треска
Антон Чаушевски, Софија Николова-Поцева, Бобан Дуковски

НИКОЛОСКИ, Љубомир


D1.041R

Преглед на недеструктивните методи за оценка на состојбата на енергетските трансформатори
Љубомир Николоски, Крсте Најденкоски


A2.135R

Подобрување на карактеристиките на испитна станица за тестирање на енергетски трансформатори
Љубомир Николоски, Крсте Најденкоски, Михаил Дигаловски, Зоран Трипуноски


C4.138R

Следење на квалитетот на електричната енергија и анализа на одбироци со примена на теоријата на Кохран и стандардот ЕН50160
Горан Рафајловски, Крсте Најденкоски, Михаил Дигалоски, Љубомир Николоски, Херберт Хаидфогел

НИКУЛАЕ, Лаурентиу


B2.144R

Напредни спроводници за идно-ориентирани надземни водови
Лаурентиу Никулае, Рубин Атанасоски, Анета Грашеска

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ЊАВРО, Борис


D2.057R

Автоматска мрежна реконфигурација - Аеродром Сплит (Хрватска)
Борис Брестовец, Борис Њавро, Здравко Јадриев

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ОРОС, Андрија


C4.070R

Квалитет на електричната енергија во преносната мрежа на Република Македонија
Андрија Орос, Томо Мартиновиќ, Никола Битрак

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ПАНГОВСКИ, Никола


C5.121I

Улогата на БОС-от во функционирањето на пазарот на електрична енергија во Република Македонија
Никола Панговски, Ненад Јовановски


C2.020R

Анализа на причините за појава на високи напони во хрватскиот ЕЕС за време на празници
Нико Мандиќ, Никола Панговски

ПАПАСТЕРЕВСКИ, Коста


C2.151R

Улогата на ветерна електрана во работата на ЕЕС на Македонија
Коста Папастеревски, Влатко Стоилков, Антон Чаушевски


A1.165R

Избор на ветрогенераторски системи наменети за локации со сложена конфигурација
Влатко Стоилков, Коста Папастеревски

ПАСПАЛОВСКИ, Тони


A1.040R

Топлинско испитување на турбогенератор тип ТВВ-200-2А
Тони Паспаловски, Наташа Мојсоска


A1.047R

Проценка на животниот век на изолационите системи
Наташа Мојсоска, Тони Паспаловски

ПАУНОСКИ, Александар


C2.093R

Македонија во рамките на визиите за развој на преносната мрежа на ENTSO-E
Александар Пауноски, Елена Ачкоска, Евгенија Костовска


C2.095R

Веројатносна анализа на доверливост на ЕЕС
Александар Пауноски, Евгенија Костовска, Климент Наумоски


C2.077R

Анализа на придобивки и трошоци од нови проекти
Климент Наумоски, Елизабета Силјановска-Атанасова, Александар Пауноски


C2.090R

Динамички анализи за приклучок на ВЕЦ Богданци
Небојша Јовиќ, Милош Стојковиќ, Елизабета С. Атанасова, Климент Наумоски, Александар Пауноски, Елена Ачкоска


C2.097R

Постапка за формирање на прогнозирани модели на интерконектирани електроенергетски системи за проценка на задушувања
Петар Крстевски, Александра Крколева Матеска, Рубин Талески, Климент Наумоски, Александар Пауноски

ПЕТКОВСКА, Вера


D2.073I

Комуникациските врски на Мепсо со европските преносни оператори
Жарко Стојановски, Вера Петковска

ПЕТКОВСКА, Лидија


B4.071R

Фреквентни преобразувачи во функција на зголемување на енергетската ефикасност и заштеда на електричната енергија
Лидија Петковска


A2.133R

Оптимално проектиран трансформатор со намалени загуби
Михаил Дигаловски, Лидија Петковска

ПЕТКОВСКИ, Никола


C3.063R

Tермодинамички систем со топлински уред, кој користи обновливи извори на енергија
Никола Петковски, Верка Георгиева

ПЕТРОВ, Димитар


C5.083R

Анализа за влијанието на откупот на електричната енергија од повластените производители врз просечната продажна цена за снабдување на електрична енергија за тарифните потрошувачи во Република Македонија во 2011 година
Наташа Вељановска, Димитар Петров, Елена Маркова Велинова, Марко Бислимоски, Елизабета Арсова


C5.084R

Влијание на новата подзаконска ценовна/тарифна регулатива врз крајните цени на потрошувачите
Марко Бислимоски, Димитар Петров, Светлана Јаневска, Наташа Вељановска, Елизабета Арсова

ПЕТРОВ, Тане


A2.136R

Избор на енергетски трансформатор за метална компактна трафостаница
Михаил Дигаловски, Крсте Најденкоски, Тане Петров

ПЕТРОВСКИ, Антон


B5.168R

Координирана напонска регулација на енергетските трансформатори
Горан Леци, Антон Петровски, Сашо Маленко, Константин Шимиќ, Вангел Фуштиќ

ПОПНИКОЛОВА РАДЕВСКА, Мирка


C3.131R

Заштита на човековата околина од магнетно поле генерирано од подземни кабли
Весна Чешелкоска, Мирка Попниколова Радевска, Благоја Арапиноски


A1.064R

Влијанието на енергетскиот преобразувач на параметрите на асинхрон мотор при тежок режим на работа
Драган Видановски, Слободан Мирчевски, Мирка Попниколова Радевска, Миле Тодоровски


A1.065R

Потрошувачка на електричните моќности при користење на енергетски преобразувачи за управување на асинхрони мотори од еколошки аспект
Драган Видановски, Слободан Мирчевски, Мирка Попниколова Радевска, Миле Тодоровски


A1.113R

Електромагнетна анализа на трифазен асинхрон мотор со двоен кафезен ротор со метод на конечни елементи во 3Д
Благоја Арапиноски, Милан Чундев, Мирка Попниколова Радевска, Весна Чешелкоска

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

РАЈИЧИЌ, Драгослав


C6.001R

Примена на методот со сумирање на адмитанции за определување на учеството на одделните потрошувачи во вкупните загуби на активна моќност во радијални мрежи
Драгослав Рајичиќ, Рубин Талески


C4.127R

Практичен модел за претставување струја на краткотрајни удари при атмосферските празнења
Драгослав Рајичиќ, Леонид Грчев

РАМАДАНИ, Куштрим


C5.086R

Третиот пакет на законодавството за електрична енергија во Европската унија
Наташа Вељановска, Светлана Јаневска, Куштрим Рамадани, Марко Бислимоски, Елизабета Арсова


C5.091R

Регистрирање на учесници на пазар на електрична енергија и формирање на балансни групи
Елизабета Арсова, Видан Кулевски, Куштрим Рамадани, Марко Бислимоски, Наташа Вељановска

РАФАЈЛОВСКИ, Горан


A1.134R

Еквивалентни шеми за векторска анализа на асинхрони мотори
Горан Рафајловски, Крсте Најденкоски, Михаил Дигаловски


C4.138R

Следење на квалитетот на електричната енергија и анализа на одбироци со примена на теоријата на Кохран и стандардот ЕН50160
Горан Рафајловски, Крсте Најденкоски, Михаил Дигалоски, Љубомир Николоски, Херберт Хаидфогел


A2.032R

Методологија за определување на индекс на состојба на енергетски трансформатори
Крсте Најденкоски, Горан Рафајловски, Влатко Стоилков, Михаил Дигаловски, Робе Робески, Милош Буквиќ

РОБЕВСКИ, Робе


C3.156R

Проценка на професионална изложеност на електрично и магнетно поле во 400/110 kV трафостаница
Благоја Марковски, Ристе Стојанов, Леонид Грчев, Марија Кацарска, Робе Робевски

РОБЕСКИ, Робе


A2.032R

Методологија за определување на индекс на состојба на енергетски трансформатори
Крсте Најденкоски, Горан Рафајловски, Влатко Стоилков, Михаил Дигаловски, Робе Робески, Милош Буквиќ

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

С. АТАНАСОВА, Елизабета


C2.090R

Динамички анализи за приклучок на ВЕЦ Богданци
Небојша Јовиќ, Милош Стојковиќ, Елизабета С. Атанасова, Климент Наумоски, Александар Пауноски, Елена Ачкоска

СЕЈЗОВ, Дончо


B5.002I

Верификација на својствата на нисконапонските електрични инсталации во електроенергетски објект
Дончо Сејзов, Фросина Сејзова Велкова


D1.003R

Заштита од експлозии на јаглена прашина во термоелектрани
Дончо Сејзов, Фросина Сејзова Велкова


B5.004R

Испитување на нисконапонската електрична инсталација и дополнителни заштитни мерки од превисок допирен напон во простории наменети за медицински цели
Дончо Сејзов, Фросина Сејзова Велкова

СЕЈЗОВА ВЕЛКОВА, Фросина


B5.002I

Верификација на својствата на нисконапонските електрични инсталации во електроенергетски објект
Дончо Сејзов, Фросина Сејзова Велкова


D1.003R

Заштита од експлозии на јаглена прашина во термоелектрани
Дончо Сејзов, Фросина Сејзова Велкова


B5.004R

Испитување на нисконапонската електрична инсталација и дополнителни заштитни мерки од превисок допирен напон во простории наменети за медицински цели
Дончо Сејзов, Фросина Сејзова Велкова

СЕКО, Хорхе


B5.185R

Примена и оперативно искуство од IEC 61850
Хорхе Карденас, Камило Де Ариба, Алберто Лопез Де Винаспре, Гонзало Гарсија, Хорхе Секо

СЕКУЛИЌ, Синиша


D2.058I

Автоматизација на дистрибутивна мрежа базирана на GPRS комуникација
Борис Брестовец, Синиша Секулиќ, Симон Батистич, Марко Бизјак

СЕЛИМИ, Реџеп


C2.170R

Изработка на модел за загуби во преносната мрежа
Реџеп Селими, Кадри Кадриу, Наим Бејтулаху, Сабри Мусиќи, Газменд Кабаши, Лес Кларк, Џејмс Тол

СИЛЈАНОВСКА-АТАНАСОВА, Елизабета


C2.077R

Анализа на придобивки и трошоци од нови проекти
Климент Наумоски, Елизабета Силјановска-Атанасова, Александар Пауноски

СИМИТЧИЕВ, Никола


C2.145I

Можни варијанти за враќање на електроенергетскиот систем после тотален распад со топ довн метода
Гоце Михајлоски, Никола Симитчиев, Ристе Мицевски

СИМОНОВСКИ, Зоран


C6.010R

Транзиентна стабилност на асинхрон генератор на дистрибутивна мрежа
Методија Атанасовски, Борче Божиновски, Зоран Симоновски

СМИТКОВА, Мирослава


C5.068R

Пазар на системски услуги во електроенергетскиот систем на Република Словачка
Драган Миновски, Василија Шарац, Мирослава Смиткова, Гоце Божиновски

СМОКВАРСКА, Марија


C1.099R

Анализа на енергетскиот сектор на Република Македонија
Марија Смокварска, Дарко Лазаров

СПАСЕВСКА, Христина


D1.042R

Одредување концентрација на токсични елементи кај електротехнички продукти со примена на секундарна емисија на X-зраци
Живко Коколански, Владимир Димчев, Христина Спасевска, Маргарита Гиновска

СПАХИУ, Аида


A1.146R

Подобрување на ефикасноста кај електрични машини и погони
Аида Спахиу, Орион Завалани, Линдита Џамо

СПИРОВСКИ, Миле


C6.183R

Динамички режим на работа на ветерна фарма
Миле Јончевски, Миле Спировски, Благоја Стеваноски

СТЕВАНОСКИ, Благоја


C6.183R

Динамички режим на работа на ветерна фарма
Миле Јончевски, Миле Спировски, Благоја Стеваноски

СТЕФАНОВ, Гоце


B4.160R

Методи за директно дигитално фазно управување на резонантни енергетски конвертори
Љупчо Караџинов, Гоце Стефанов

СТЕФАНОВСКИ, Стефче


B5.149R

Осовременување на системите за релејна заштита на ее преносна мрежа – цели, анализа и согледувања
Зоранчо Митев, Тони Атанасов, Стефче Стефановски

СТОИЛКОВ, Влатко


A1.165R

Избор на ветрогенераторски системи наменети за локации со сложена конфигурација
Влатко Стоилков, Коста Папастеревски


C2.151R

Улогата на ветерна електрана во работата на ЕЕС на Македонија
Коста Папастеревски, Влатко Стоилков, Антон Чаушевски


A2.032R

Методологија за определување на индекс на состојба на енергетски трансформатори
Крсте Најденкоски, Горан Рафајловски, Влатко Стоилков, Михаил Дигаловски, Робе Робески, Милош Буквиќ

СТОЈАНОВ, Ристе


C3.156R

Проценка на професионална изложеност на електрично и магнетно поле во 400/110 kV трафостаница
Благоја Марковски, Ристе Стојанов, Леонид Грчев, Марија Кацарска, Робе Робевски

СТОЈАНОВСКИ, Жарко


D2.073I

Комуникациските врски на Мепсо со европските преносни оператори
Жарко Стојановски, Вера Петковска

СТОЈАНОВСКИ, Игор


C6.055R

Aнализа за техничко и економско влијание од аспект на подобрување на квалитетот на ЕЕ со помош на обновлив извор во руралните делови на Република Македонија
Игор Стојановски, Евгенија Костовска

СТОЈАНОСКИ, Владимир


C1.009R

Подобрување на енергетска ефикасност кај индустриски потрошувачи преку компензација на реактивна моќност
Владимир Стојаноски, Антон Чаушески

СТОЈКОВИЌ, Милош


C2.090R

Динамички анализи за приклучок на ВЕЦ Богданци
Небојша Јовиќ, Милош Стојковиќ, Елизабета С. Атанасова, Климент Наумоски, Александар Пауноски, Елена Ачкоска

СТОЈКОВСКА, Билјана


C1.150R

Интегриран модел на преносна мрежа за поврзување на ветерни електрани на море
Билјана Стојковска

СТОЈКОВСКИ, Валентино


C4.120R

Експертска анализа на опремата во фазата „трансфер“ на малите хидроцентрали во РОТ проектот
Вангел Фуштиќ, Атанас Илиев, Крсте Најденковски, Невенка Китева Роглева, Валентино Стојковски, Константин Цветанов, Оливер Стојчевски

СТОЈЧЕВСКИ, Оливер


C4.120R

Експертска анализа на опремата во фазата „трансфер“ на малите хидроцентрали во РОТ проектот
Вангел Фуштиќ, Атанас Илиев, Крсте Најденковски, Невенка Китева Роглева, Валентино Стојковски, Константин Цветанов, Оливер Стојчевски

СУЧИЌ, Стјепан


D2.054I

Користење на IEC61850 за комуникација со SCADA системи на контролни центри
Стјепан Сучиќ, Анте Мартиниќ, Јурај Хавелка

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ТАЛЕСКИ, Рубин


C6.001R

Примена на методот со сумирање на адмитанции за определување на учеството на одделните потрошувачи во вкупните загуби на активна моќност во радијални мрежи
Драгослав Рајичиќ, Рубин Талески


C6.011R

Примена на методот на фази распределеба на текови на моќности при анализа на слабо-поврзани дистрибутивни мрежи
Андон Киров, Рубин Талески


C4.096R

Моделирање на интерконектирани електроенергетски системи за анализи на текови на моќност
Петар Крстевски, Рубин Талески


C2.097R

Постапка за формирање на прогнозирани модели на интерконектирани електроенергетски системи за проценка на задушувања
Петар Крстевски, Александра Крколева Матеска, Рубин Талески, Климент Наумоски, Александар Пауноски

ТОДОРОВСКИ, Миле


A1.066R

Опис на електромоторните погони на транспортерите од главниот транспортен систем за јаглен од ПК „Брод-Гнеотино“ до ПК „Суводол“
Миле Тодоровски, Слободан Мирчевски, Драган Видановски, Благојче Арапиноски


A1.064R

Влијанието на енергетскиот преобразувач на параметрите на асинхрон мотор при тежок режим на работа
Драган Видановски, Слободан Мирчевски, Мирка Попниколова Радевска, Миле Тодоровски


A1.065R

Потрошувачка на електричните моќности при користење на енергетски преобразувачи за управување на асинхрони мотори од еколошки аспект
Драган Видановски, Слободан Мирчевски, Мирка Попниколова Радевска, Миле Тодоровски

ТОДОРОВСКИ, Мирко


C4.115R

Определување на граничната должина на нисконапонски изводи од аспект на квалитетот на електричната енергија
Мирко Тодоровски, Ристо Ачковски


C4.111R

Анализа на комутационите пренапони кај високонапонските надземни долги водови
Александар Ласков, Мирко Тодоровски


B1.118R

Пресметување на редукциониот фактор во среднонапонските кабелски мрежи
Ристо Ачковски, Мирко Тодоровски


B2.125R

Софистицирани методи за оптимизација при проектирањето на надземнитe водови
Кирил Ачкоски, Мирко Тодоровски


A2.081R

Навремено откривање на грешки кај енергетски трансформатор со редовни профилактички испитувања
Јорданчо Ангелов, Јовица Вулетиќ, Мирко Тодоровски, Ристо Ачковски


C4.106R

Примена на FACTS уреди за редна и напречна компензација на реактивна моќност во електроенергетски мрежи
Јовица Вулетиќ, Јорданчо Ангелов, Мирко Тодоровски

ТОЛ, Џејмс


C2.170R

Изработка на модел за загуби во преносната мрежа
Реџеп Селими, Кадри Кадриу, Наим Бејтулаху, Сабри Мусиќи, Газменд Кабаши, Лес Кларк, Џејмс Тол

ТОШЕВСКИ, Ѓорѓи


C4.028R

Усогласување и смалување на потрошувачката на реактивна електрична енергија кај електролачната и казанска печка
Ѓорѓи Тошевски, Бранко Наџински, Љупчо Велковски

ТРАЈКОВСКИ, Христо


B1.012R

Техничко-економска оправданост на замената на каблите IPO 13 со XHE 49 во СН градски дистрибутивни мрежи
Христо Трајковски, Томче Мијоски, Методија Атанасовски, Никола Ацевски

ТРИПУНОСКИ, Зоран


A2.135R

Подобрување на карактеристиките на испитна станица за тестирање на енергетски трансформатори
Љубомир Николоски, Крсте Најденкоски, Михаил Дигаловски, Зоран Трипуноски

ТРПЕЗАНОВСКИ, Љупчо


C6.112R

Влијание на приклучувањето на фотоволтаична електроцентрала од 1 MWp, врз работните карактеристики на дистрибутивната мрежа
Љупчо Трпезановски, Методија Атанасовски, Крсте Мицалевски


B2.018R

Примена на ACCC спроводници на високонапонските надземни водови
Методија Атанасовски, Љупчо Трпезановски

ТРПЧЕВСКИ, Кире


D1.109I

SF6 гасот - изолационен медиум за високонапонска електрична опрема
Павле Анчевски, Кире Трпчевски, Вилма Миновска

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ЌЕМАЛИ, Мариела


C2.116R

Рехабилитација на возбудните системи за подобрување на статичката стабилност на ЕЕС
Алди Мучка, Тонин Додани, Мариела Ќемали, Рајмонда Буалоти

ЌУРЛИН, Стипе


C2.184R

Оптмизација на загубите на преносата мрежа од аспект на критериумот на минимални загуби на активна моќност со промена на аголот на напоните на трансформаторот 400/220 kV во TC Жерјавинец
Стипе Ќурлин, Антун Андриќ

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

УРБАНЧУК, Андреј


B1.166R

Подобрување на перформансите на дистрибутивната и преносната мрежа со користење на достигнувањата во XLPE соединенијата како кабелски изолациони системи
Андреј Урбанчук

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ФОШКУЛО, Антун


B3.053R

Целосно искористување на ширината на полето кај високонапонска постројка со два система на собирници во класична изведба
Антун Фошкуло

ФУЌЕК, Иван


C2.102R

Информациски систем за управување со системски услуги
Борис Голуб, Алдис Черницки Мијиќ, Иван Фуќек

ФУШТИЌ, Вангел


C4.120R

Експертска анализа на опремата во фазата „трансфер“ на малите хидроцентрали во РОТ проектот
Вангел Фуштиќ, Атанас Илиев, Крсте Најденковски, Невенка Китева Роглева, Валентино Стојковски, Константин Цветанов, Оливер Стојчевски


A1.117R

Определување на загубите на моќност и ефикасноста на генераторот број 1 во ХЕЦ Света Петка
Крсте Најденкоски, Вангел Фуштиќ


C2.050R

Оптимална работа на производни капацитети во сложен ЕЕС
Софија Николова-Поцева, Антон Чаушевски, Вангел Фуштиќ


A3.139R

Примена на менаџмент на ризик за донесување на одлуки во енергетски компании
Невенка Китева Роглева, Ева Шуклева, Вангел Фуштиќ


B5.168R

Координирана напонска регулација на енергетските трансформатори
Горан Леци, Антон Петровски, Сашо Маленко, Константин Шимиќ, Вангел Фуштиќ

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ХАВЕЛКА, Јурај


D2.054I

Користење на IEC61850 за комуникација со SCADA системи на контролни центри
Стјепан Сучиќ, Анте Мартиниќ, Јурај Хавелка

ХАИДФОГЕЛ, Херберт


C4.138R

Следење на квалитетот на електричната енергија и анализа на одбироци со примена на теоријата на Кохран и стандардот ЕН50160
Горан Рафајловски, Крсте Најденкоски, Михаил Дигалоски, Љубомир Николоски, Херберт Хаидфогел

ХАЏИДАОВСКИ, Илија


C4.027R

Преодни процеси при вклучување на кондензаторските батерии кај електролачната печка
Бранко Наџински, Илија Хаџидаовски

ХИЛ, Тони


B2.129R

Практично искуство и придобивки кај надземните водови од примената на високотемпературни спроводници со мал провес (HTLS)
Тони Хил, Дејв Брајант

ХОБДАРИ, Нако


C1.037R

Студија за примена на фотонапонски системи како алтернативни системи за напојување на станици на мобилната телефонија во Албанија
Албан Ибрахими, Нако Хобдари, Мариалис Чело

ХОРВАТ, Ана


C2.033R

Влијание на ветерните електрични централи врз работата на ЕЕС
Нико Мандиќ, Ана Хорват, Драгана Јовановска

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ЦВЕТАНОВ, Константин


C4.120R

Експертска анализа на опремата во фазата „трансфер“ на малите хидроцентрали во РОТ проектот
Вангел Фуштиќ, Атанас Илиев, Крсте Најденковски, Невенка Китева Роглева, Валентино Стојковски, Константин Цветанов, Оливер Стојчевски

ЦВЕТКОВСКИ, Гога


B4.038R

Топологии на енергетски преобразувачи применети кај фотонапонски системи
Гога Цветковски


B4.101R

Системи за напојување на електромагнети на десет тонска мостна дигалка
Ристе Иванов, Гога Цветковски

ЦВЕТКОВСКИ, Сашо


D1.140R

Развој на хибридна концентрирачка сончева термоелектрана во ТЕ Битола
Сашо Цветковски, Влатко Чингоски, Игор Николов


D1.141R

Хибридна концетрирачка сончева термоелектрана во ТЕ Битола - Анализа на трошоци и придобивки
Сашо Цветковски, Влатко Чингоски, Игор Николов

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ЧАУШЕВСКИ, Антон


C2.043R

Дневен режим на работа на хидроенергетскиот систем на река Треска
Антон Чаушевски, Софија Николова-Поцева, Бобан Дуковски


C2.050R

Оптимална работа на производни капацитети во сложен ЕЕС
Софија Николова-Поцева, Антон Чаушевски, Вангел Фуштиќ


C2.151R

Улогата на ветерна електрана во работата на ЕЕС на Македонија
Коста Папастеревски, Влатко Стоилков, Антон Чаушевски

ЧАУШЕСКИ, Антон


C1.009R

Подобрување на енергетска ефикасност кај индустриски потрошувачи преку компензација на реактивна моќност
Владимир Стојаноски, Антон Чаушески

ЧЕЛО, Мариалис


C1.037R

Студија за примена на фотонапонски системи како алтернативни системи за напојување на станици на мобилната телефонија во Албанија
Албан Ибрахими, Нако Хобдари, Мариалис Чело

ЧЕРНИЦКИ МИЈИЌ, Алдис


C2.102R

Информациски систем за управување со системски услуги
Борис Голуб, Алдис Черницки Мијиќ, Иван Фуќек


C2.103R

Информациски систем за управување со преносен капацитет
Борис Голуб, Алдис Черницки Мијиќ

ЧЕШЕЛКОСКА, Весна


C3.131R

Заштита на човековата околина од магнетно поле генерирано од подземни кабли
Весна Чешелкоска, Мирка Попниколова Радевска, Благоја Арапиноски


A1.113R

Електромагнетна анализа на трифазен асинхрон мотор со двоен кафезен ротор со метод на конечни елементи во 3Д
Благоја Арапиноски, Милан Чундев, Мирка Попниколова Радевска, Весна Чешелкоска

ЧИНГОСКИ, Влатко


D1.140R

Развој на хибридна концентрирачка сончева термоелектрана во ТЕ Битола
Сашо Цветковски, Влатко Чингоски, Игор Николов


D1.141R

Хибридна концетрирачка сончева термоелектрана во ТЕ Битола - Анализа на трошоци и придобивки
Сашо Цветковски, Влатко Чингоски, Игор Николов

ЧУНДЕВ, Милан


A1.113R

Електромагнетна анализа на трифазен асинхрон мотор со двоен кафезен ротор со метод на конечни елементи во 3Д
Благоја Арапиноски, Милан Чундев, Мирка Попниколова Радевска, Весна Чешелкоска

ЧУНДЕВА, Снежана


C4.015R

Хармониска дисторзија предизвикана од интегрирањето на ветерна енергија
Снежана Чундева, Мат Болен, Каи Јанг

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ЏАМО, Линдита


A1.146R

Подобрување на ефикасноста кај електрични машини и погони
Аида Спахиу, Орион Завалани, Линдита Џамо

Top    А Б В Г Д Ѓ З И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 

Трудови

Автор

Шифра1

Датотеки2

Наслов на трудот и автори

ШАРАЦ, Василија


C5.068R

Пазар на системски услуги во електроенергетскиот систем на Република Словачка
Драган Миновски, Василија Шарац, Мирослава Смиткова, Гоце Божиновски

ШИМИЌ, Константин


B5.168R

Координирана напонска регулација на енергетските трансформатори
Горан Леци, Антон Петровски, Сашо Маленко, Константин Шимиќ, Вангел Фуштиќ

ШТРАЦ, Леонардо


A2.100R

Анализа на привидната моќност во празен од и фреквентен спектар на струјата на магнетизирање за различни јадра
Леонардо Штрац, Фрањо Келемен

ШУКЛЕВА, Ева


A3.139R

Примена на менаџмент на ризик за донесување на одлуки во енергетски компании
Невенка Китева Роглева, Ева Шуклева, Вангел Фуштиќ

1 Јазик на кој е пишуван трудот, Студиски комитет, Шифра на трудот, R - Реферат/Стручен труд или I - Информација
2 Датотеките со текстот на трудот можете да ги погледате ако имате платено котизација и сте најавени на системот со корисничко име!